Dzwebs.Net

撰写电脑技术杂文十余年

不用SqlTransaction执行数据库事务处理

Admin | 2008-2-11 20:09:07 | 被阅次数 | 7348

温馨提示!

如果未能解决您的问题,请点击搜索;登陆可复制文章,点击登陆

        在实际工作的中,很多人经常需要实现数据库的事务,如果每次都用SqlTransaction 写代码,是一件特别麻烦的事,下面我们来介绍一个通用的方法放在数据层,以此来达到复用的目的并能满足一般情况下的需求。

        可以同时执行两条SQL语句的方法:

public static void ExecuteSqlTran(string SQLString1,string SQLString2)
  {
   using (SqlConnection conn = new SqlConnection(strDBConnectionString))
   {
    conn.Open();
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection=conn;   
    SqlTransaction tx=conn.BeginTransaction();  
    cmd.Transaction=tx;   
    try
    {    
     cmd.CommandText=SQLString1;
     cmd.ExecuteNonQuery();
     cmd.CommandText=SQLString2;
     cmd.ExecuteNonQuery();    
     tx.Commit();    
    }
    catch(System.Data.SqlClient.SqlException E)
    { 
     tx.Rollback();
     throw new Exception(E.Message);
    }
   }
  }
假如有多条SQL语句需要放在一个事务里实现执行,大家就可以用下面这个方法:
/// <summary>
  /// 执行多条SQL语句,实现数据库事务。
  /// </summary>
  /// <param name="SQLStringList">多条SQL语句</param> 
  public static void ExecuteSqlTran(ArrayList SQLStringList)
  {
   using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
   {
    conn.Open();
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection=conn;   
    SqlTransaction tx=conn.BeginTransaction();  
    cmd.Transaction=tx;   
    try
    {    
     for(int n=0;n<SQLStringList.Count;n++)
     {
      string strsql=SQLStringList[n].ToString();
      if (strsql.Trim().Length>1)
      {
       cmd.CommandText=strsql;
       cmd.ExecuteNonQuery();
      }
     }         
     tx.Commit();    
    }
    catch(System.Data.SqlClient.SqlException E)
    { 
     tx.Rollback();
     throw new Exception(E.Message);
    }
   }
  }


网站备案号:

网站备案号:滇ICP备11001339号-7

版权属性:

Copyright 2007-2021-forever Inc. all Rights Reserved.

联系方式:

Email:dzwebs@126.com QQ:83539231